Cookie & Privacy Verklaring

YourHomePage, gevestigd te Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Edelhertweg, Lelystad
0629788198

William Bults is de Functionaris Gegevensbescherming van YourHomePage Hij is te bereiken
via: contact@yourhomepage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

YourHomePage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

– Persoonsgegevens
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via contact@yourhomepage.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

YourHomePage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

YourHomePage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

YourHomePage neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van YourHomePage) tussen zit.

YourHomePage gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen: [Internet, om een deel van u
(persoonlijke)gegevens te verzamelen, zodat wij makkelijk contact met u kunnen opnemen als dit
nodig is, mocht u het hier niet mee eens zijn kunt u dit melden aan ons door te mailen naar
contact@yourhomepage.nl]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

YourHomePage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens >Voor
ons informatie systeem, zodat wij makkelijk contact kunnen opnemen met u, Zolang u klant bent
bij ons > Personalia > Om al u gegevens zo goed mogelijk te verwerken in ons klantenbestand,
Zolang u klant bent bij ons > Reden Adres > Voor het versturen van informatie of promotie
materiaal, zolang u klant bent bij ons.

Zodra u geen klant meer bent van YourHomePage
verwijderen wij al uw gegevens die bekend zijn bij ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

YourHomePage deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. YourHomePage blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt YourHomePage uw persoonsgegevens aan andere derden
(als dit nodig is). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Zolang wij geen
toestemming hebben gevraagd voor het delen van uw (persoonlijke) gegevens, delen wij deze
gegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
YourHomePage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YourHomePage en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
contact@yourhomepage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

YourHomePage
wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YourHomePage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
contact@yourhomepage.nl